Aktualność
Klauzula Informacyjna dla Pacjentów EuroMedis Sp. z o.o.

Realizując obowiązek, wynikający z przepisów art. 12 - 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EuroMedis sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 33a, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, KRS nr 0000333478, NIP 852-255-83-66, dane kontaktowe: numer telefonu 91 818 21 41 , adres e-mail: info@euromedis.pl,

2)       Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych : Jerzy Kolenda, email: iod@euromedis.pl.

W dniach 21.01-17.02.2019 IOD będzie nieobecny. Osobą kontaktową w czasie nieobecności IOD jest Marzena Piotrowska; email: marzena.piotrowska@euromedis.pl.

3)       Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji usług medycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4)       przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych (takich jak m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) oraz danych osobowych należących do szczególnych kategorii, takie jak: dane dotyczące stanu zdrowia oraz dane biometryczne,

5)       dane, podlagające przetwarzaniu przez Administratora pozyskiwane będą bezpośrednio od pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta, osoby bliskiej lub od osoby trzeciej,

6)       odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym m.in. NFZ), Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne oraz osoby przez Państwa upoważnione, a także podmioty działają na podstawie umowy powierzenia,

7)       Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres konieczny dla przechowywania dokumentacji medycznej tj. przez 20 lat,

8)       przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

9)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10)     podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.